Logotip društva
DRUŠTVO POVEZAVE ARHIV TEKMOVANJE PRIJAVA
 
 


POSLANSTVO

STATUT

ČLANARINA

VPISNICA

PODATKI O
DRUŠTVU


Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list republike Slovenije št. 60/95), je ustanovni zbor članov, dne 11.05.1996, sprejel sklep o ustanovitvi Društva učiteljev tehničnega pouka Gorenjske ter sprejel naslednji statut

 

STATUT

o delovanju Društva učiteljev tehničnega pouka Gorenjske

I. UVODNE DOLOČBE

1. Člen

Ime društva je "DRUŠTVO UČITELJEV TEHNIČNEGA POUKA GORENJSKE" (v nadaljnem besedilu društvo). Sedež društva je na Osnovni šoli Franceta Prešerna Kidričeva 49, Kranj

2. Člen

Društvo je prostovoljno združenje učiteljev in zunanjih sodelavcev, ki sodelujejo pri tehničnem izobraževanju na osnovnih in srednjih šolah ter profesorjev, mentorjev in ostalih sodelavcev, ki pomagajo pri izobraževanju učiteljev na področju tehnike.

3. Člen

Društvo deluje predvsem na območju Gorenjske.

4. Člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava in se lahko včlani v zvezo sorodnih društev in organizacij. Društvo ima štampiljko okrogle oblike premera 35 mm z napisom na obodu DRUŠTVO UČITELJEV TEHNIČNEGA POUKA GORENJSKE, na sredini je napis KRANJ.

5. Člen

Društvo deluje po načelu javnosti. Svoje člane obvešča s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva, občasnih biltenov ter preko sredstev javnega obveščanja. Širšo javnost obvešča s tem, da so seje organov društva javne, s sporočili za javnost, s tiskovnimi konferencami, z vabljenjem predstavnikov javnega obveščanja in predstavnikov drugih zainteresiranih organizacij na seje organov. Za javnost dela je odgovoren predsednik društva.

6. Člen

Namen društva je pospeševanje uvajanja politehničnega izobraževanja na osnovne šole, skrb za čim kvalitetnejše delo učiteljev tehničnega pouka in za uvajanje novih tehnologij.

7. Člen

Za doseganje svojih ciljev bo društvo izvajalo sledeče naloge:

Pogajanja in dogovarjanja z ustreznimi organi za ureditev statusa in ustreznega vrednotenja dela učiteljev tehničnega pouka Gorenjske.

Posredovanje in izvajanje permanentnega in občasnega izobraževanja članov društva in drugih zainteresiranih oseb.

Organiziranje sodelovanja med šolami in pomoč pri tem ter izmenjava izkušenj med člani in nudenju strokovne pomoči članom.

Sodelovanje pri uvajanju politehnične vzgoje v predmetnik OŠ.

Sodelovanje pri oblikovanju programov za vse vrste pouka in interesnih dejavnosti tehničnega področja.

Pomoč članom pri doseganju formalne izobrazbe.

Pomoč članom in šolam pri uvajanju novih tehnologij v izobraževalni proces osnovnih šol.

Organizacija in izvedba tekmovanj Mladih tehnikov.

 

 

II. ČLANSTVO

8. Člen

Članstvo v društvu je prostovoljno. Član društva lahko postane vsak polnoleten državljan Republike Slovenije, ki sprejme ta pravila, se ravna po njih ter izpolni društveno prijavnico. Član društva je lahko tudi tujec in zanj veljajo ista pravila kot za državljane Republike Slovenije.

9. Člen

Pravice članov društva so:

- da volijo in so voljeni v organe društva

- da sodelujejo pri delu organov društva in vseh ostalih dejavnostih društva

- so deležni vseh ugodnosti, ki izhajajo iz dejavnosti društva.

10. Člen

Dolžnosti članov društva so:

- da sodelujejo pri delu organov društva

- da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva

- da redno plačujejo članarino društva

- da varujejo ugled društva.

11. Člen

Članu, ki dve leti ni poravnal članarine društva, članstvo v društvu začasno preneha, dokler ne poravna dolga.

12. Člen

Članstvo v društvu preneha članu, ki poda pismeno izjavo o izstopu iz društva, če ga izključi organ društva na podlagi disciplinske odločbe ali s črtanjem in s smrtjo. O izključitvi člana društva v skladu z disciplinskim statutom odloča izvršni odbor s sklepom. izvršni odbor lahko črta iz članstva člana, ki kljub opominu ne plača članarine.

III. ORGANIZACIJA DRUŠTVA

13. Člen

Organi društva so:

- skupščina

- izvršni odbor

- nadzorni odbor.

14. Člen

Skupščina je najvišji organ društva.

Sestavljajo jo vsi člani društva.

Skupščina voli in imenuje organe društva, sprejema smernice za delo društva, potrjuje letno poročilo predsednika izvršnega odbora, predsednika nadzornega odbora, tajnika in blagajnika društva.

Potrjuje prenehanje članstva, sprejema pravilnike, sklepe o spremembi statuta ter odloča o pritožbah na sklepe organov in o dokončni izključitvi člana iz društva.

Skupščina je lahko redna ali izredna. Redna skupščina se skliče enkrat letno. Datum skupščine članov mora biti objavljen vsaj 14 dni pred skupščino.

Izredni skupščina se skliče na predlog izvršnega odbora, nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 članov društva.

Skupščino članov mora sklicati izvršni odbor v roku 30 dni od prejema zahteve. Če izvršni odbor skupščine članov ne skliče v roku, ga lahko skliče predlagatelj, ki mora predložiti dnevni red in gradivo. Izredna skupščina sklepa le o zadevi, za katero je sklicana.

Skupščina je sklepčna, če je prisotna več kot polovica članov. Če skupščina ob času sklica ni sklepčna, se začetek zbora preloži za 30 minut. Po preteku tega časa je zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 15 članov.

Skupščino odpre predsednik izvršnega odbora in jo vodi do izvolitve delovnega predsedstva.

Skupščina izvoli poleg delovnega predsedstva še zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika ter po potrebi volilno in verifikacijsko komisijo.

Zapisnik o poteku rednega in izrednega zbora članov podpiše predsednik izvršnega odbora in overovatelja zapisnika.

15. Člen

Izvršni odbor je izvršni organ skupščine, ki opravlja organizacijska in administrativna dela in vodi delo društva med dvema skupščinama po programu, sklepih in smernicah, sprejetih na skupščini.

Sestavlja ga 7 do 11 članov, ki jih izvolijo člani na skupščini. Njegov mandat traja dve leti in se lahko ponovi.

Izvršni odbor izvoli na svoji prvi seji izmed svojih članov predsednika, namestnika predsednika, tajnika in blagajnika društva.

Predsednik izvršnega odbora predstavlja društvo navzven in je njegov zastopnik. Tajnik vodi administrativna in strokovna opravila društva v skladu s sklepi izvršnega odbora.

Naloge izvršnega odbora so:

sklicuje skupščino

skrbi za izvajanje programa društva

pripravlja predloge aktov društva

pripravi predlog finančnega plana društva in zaključnega računa

skrbi za finančno in materialno poslovanje društva upravlja s premoženjem društva

uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in sklepov ter smernic zbora članov.

16. Člen

 

Nadzorni odbor sestavljajo trije do pet članov, ki jih izvoli skupščina.

Člani nadzornega odbora na svoji prvi seji izmed svojih članov izvolijo predsednika nadzornega odbora.

Nadzorni odbor nadzira delo društva in skrbi za zakonitost poslovanja.

Nadzorni odbor opravlja tudi nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva z vidika namembnosti, gospodarnosti in učinkovitosti porabe finančnih sredstev.

Potrjuje zaključno in finančno poročilo izvršnega odbora društva, preden ga le-ta predloži v sprejem zboru članov.

O svojem delu in ugotovitvah enkrat letno poroča zboru članov.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani izvršnega odbora.

Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni najmanj trije člani. Veljavne sklepe sprejema z glasovi večine prisotnih članov. Mandat nadzornega odbora je dve leti in se lahko ponovi.

IV. VOLITVE

17. Člen

Volitve organov društva so javne, javno je tudi sprejemanje sklepov. Na zahtevo vsaj petih članov morajo biti volitve in sprejemanje sklepov tajni. V organe društva je lahko izvoljen tudi odsotni član, če je dal pisno privolitev. Sklepe se sprejema z navadno večino glasov. Neodločen rezultat pomeni zavrnitev sklepa. Sklepe o dopolnitvah ali spremembah statuta se sprejema z 2/3 večino glasov.

18. Člen

V primeru tajnih volitev izvoli skupščina tričlansko volilno in tričlansko verifikacijsko komisijo, ki izvedeta volitve.

V. MATERIALNO-FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

19. Člen

Društvo se financira iz naslednjih virov:

članarina

z darili in volili

s prispevki donatorjev

iz javnih sredstev

z organizacijo strokovnega izobraževanja z izdajo biltenov in posredovanjem strokovne literature

s posredovanjem pri prodaji opreme in znanja.

 

20. Člen

Materialno in finančno poslovanje društva se izvaja po veljavnih predpisih. Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad dohodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katere je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

21. Člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim načrtom, ki ju sprejme zbor članov. Skupščina vsako leto obravnava in sprejme zaključni račun.

22. Člen

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik društva. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi iz tega področja. Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju, v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno-materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

Društvo ima svoj račun pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje.

23. Člen

Delo blagajnika je javno. Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

VI. KONČNE DOLOČBE

24 Člen

Društvo preneha:

po samem zakonu

s sklepom zbora članov o razpustitvi društva

če pade število članov pod 15.

Zbor društva lahko sprejme sklep o tem, na katero sorodno organizacijo se prenese po poravnavi vseh obveznosti premoženje društva.

Premoženje društva se v primeru prenehanja društva, če skupščine odloči drugače, prenese na Zvezo organizacij za tehnično kulturo Slovenije.

25.Člen

Predloženi pravilnik je bil sprejet na zboru članov, dne 11.04.1997, in stopi v veljavo ko jih overi pristojni upravni organ.

 

Predsednik Društva
Tajnik Društva
Aleš Žitnik
Darja Katrašnik